از آرزو تا رسیدن

از آرزو تا رسیدن

آرزوی خودتونو روی کاغذ بنویسید.

 نوشتن آرزو اونو به یک هدف تبدیل میکنه.

هدف رو به مراحل مختلف تقسیم و زمانبندی کنید.

به این ترتیب شما از هدف به یک برنامه رسیدید.

برنامه خودتونو با عمل همراه کنید و به اون پایبند باشید.

شما قطعا به آرزوی خود میرسید.

منبع: 5 صبح

Photo by Gstockstudio1 on dreamstime