جستجو

Category Archives: رشد فردی

ایده ها از کجا می آیند؟
زمانی که حرف از نو آوری و اختراع میشه این تصاویری رو نشون ما میدن
شما غرق در افکار نشستید که چراغ بالای سر شما روشن میشه
.و سیب از درخت افتاد، و شما تئوری جاذبه رو بدست آوردید
ولی در حقیقت ایده ها از چنین محیط هایی بیرون میان
،جاییکه مردم احتمالا برخوردهای تازه، جالب
،و غیر قابل پیش بینی داشتند - افرادی با پیشینه های مختلف
پیدایش قهوه خانه ها با شکوفایی عظیم اختراعات تصادفی نبود