مفاهیمی که پیکاسو و من قبول داریم

"هر کودکی یک هنرمند است. مشکل این است که چگونه یک هنرمند باقی بماند در حالی که رشد می کند" !خلاقیت خود را بیدار کنید و پس از آن ممکن ها را - "اگر قرمز نداشته باشم، از آبی استفاده میکنم" زمانی که کارا پیش نمیرن، با روش جدید به اونها نگاه کنید-

“هر کودکی یک هنرمند است. مشکل این است که چگونه یک هنرمند باقی بماند در حالی که رشد می کند”

!خلاقیت خود را بیدار کنید و پس از آن ممکن ها را –

“اگر قرمز نداشته باشم، از آبی استفاده میکنم”

زمانی که کارا پیش نمیرن، با روش جدید به اونها نگاه کنید-

“هر چیزی که شما می توانید تصور کنید، واقعی است”

کنجکاو باشید ، از نظر ذهنی زنده باشید و پر از شگفتی باشید –

“.توان اقدام کلید اصلی تمام موفقیتهاست”

هرگز نگویید “روزی”. برنامه ریزی کنید و فعالانه رویاهای خود را دنبال کنید –

“معنای زندگی یافتن استعداد شماست و هدف از زندگی بخشیدن آن است”

.تونایی شما منحصر به فرد شماست –

منبع: Medium