روتین صبح با رونالدو

ساعت 6:30 صبح .با تمرین روز او شروع میشود .ساعت 8 صبح 90 دقیقه چرت میزند .ساعت 9:30 صبحانه : گوشت و پنیر، ماست و آبمیوه

ساعت 6:30 صبح

.با تمرین روز او شروع میشود

.ساعت 8 صبح 90 دقیقه چرت میزند

.ساعت 9:30 صبحانه : گوشت و پنیر، ماست و آبمیوه

10:30 ورزش

چرت نیمروزی 12:30

و ساعت 2 ناهار مرغ و سالاد

ساعت 3 دوباره چرت

ساعت 4:30 ناهار دوم سالاد، تن ماهی، تخم مرغ

منبع: Owaves

Photo from world today news