جملات تاکیدی

جملات تاکیدی برای افرادی که جملات تاکیدی دوست ندارند اگر شما هم مثل من احساس میکنید جملات تاکیدی خشک و غیر قابل باور هستند، و با اونها ارتباط برقرار نمیکنید، با من در ادامه همراه باشید:

برای افرادی که جملات تاکیدی دوست ندارند.

اگر شما هم مثل من احساس میکنید جملات تاکیدی خشک

و غیر قابل باور هستند،

و با اونها ارتباط برقرار نمیکنید، با من در ادامه همراه باشید:

“اگر اون تونسته انجام بده، چرا من نتونم.”

“چرا فردا؟ امروز انجامش میدم.”

“اگر قبلا انجامش دادم، باز هم میتونم به خوبی از پسش بر بیام”

منبع: 5 صبح

Photo from pexels