از اشتباه به درس زندگی

آگاهی به اشتباه بجای سرزنش دیگران ، مسئولیت تمام و کمال اشتباه خود را بپذیرید سوالات جدی از خود بپرسید چی اشتباه پیش رفت؟ دفعه بعد چطور میتونم بهتر عمل کنم؟

آگاهی به اشتباه

بجای سرزنش دیگران ، مسئولیت تمام و کمال اشتباه خود را بپذیرید

سوالات جدی از خود بپرسید

چی اشتباه پیش رفت؟

دفعه بعد چطور میتونم بهتر عمل کنم؟

چی از این اتفاق یادگرفتم؟

برنامه ریزی کنید

.برنامه ای تنظیم کنید که به شما کمک کند از انجام اشتباهی مشابه جلوگیری کنید

یک لیست از دلایلی که نمیخواهید این اشتباه دوباره تکرار شود بنویسید

.دیسیپلین شخصی مثل یک عضله  است

.هربار که یک لذت آنی را با انتخابی سالم جایگزین میکنید، از لحاظ درونی قویتر میشوید

منبع: Forbes