روتین صبح برای شب بیداران

روتین صبح برای شب بیداران ساعت 10 بیدار بشید، تا 11 هم فرصت دارید برنامه امروز را مرور کنید. ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر به انجام برنامه و کارها بپردازید. ساعت 3 تا 4 ناهار میل کنید و سپس تا 9 شب به ادامه کار و انجام برنامه بپردازید.

ساعت 10 بیدار بشید، تا 11 هم فرصت دارید برنامه امروز را مرور کنید.

ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر به انجام برنامه و کارها بپردازید.

ساعت 3 تا 4 ناهار میل کنید و سپس تا 9 شب به ادامه کار و انجام برنامه بپردازید.

9شب تا 10:30 ورزش کنید و تا 12 وقت آزاد برای شام مختصر دارید.

اکنون از 12 شب تا 3 صبح،  زمان پرداختن به شغل جانبی شماست.

در نهایت 45 دقیقه زمان برای رشد فردی (مطالعه، چالش، تمرین و….)

و ساعت 4 تا 10 صبح خواب و استراحت.

منبع: 5صبح

Photo from pexels