هفته ای 2+ کتاب بخون

گام اول: تهیه یک لیست از کتاب های مورد نظر (کتاب های خریداری یا خوانده نشده) .گام دوم: اختصاص دفترچه؛ لیست کتاب ها را در یک دفترچه وارد کن چون قراره .پیشرفت خودت رو یادداشت و دنبال کنی

گام اول: تهیه یک لیست از کتاب های مورد نظر

(کتاب های خریداری یا خوانده نشده)

.گام دوم: اختصاص دفترچه؛

.لیست کتاب ها را در یک دفترچه وارد کن چون قراره پیشرفت خودت رو یادداشت و دنبال کنی

گام سوم: اندازه گیری سرعت مطالعه؛

هر 25 الی 30 دقیقه چند صفحه میخونی؟

.سرعت مطالعه هر مطلب متفاوت هست برای هر کتاب سرعت مطالعه را یادداشت کن

!گام چهارم: لیوان نوشیدنیت رو کنار دستت بذار و شروع کن

:چند نکته

.مطالعه را در برنامه روزانه خود قرار بدید

.زمان مشخص به آن اختصاص بدید

.بخش هایی از کتاب که برای شما مهمتر هست را بخوانید

!هرگز بیخیال نشید

منبع:5صبح