مهارت کار گروهی

ارتباط اعضا تیم باید بتونند آزادانه ارتباط برقرار کنند، حتی پیشنهاد میشه خارج از محیط کار قرارهای گروهی بذارند و با هم بیشتر آشنا بشوند مسئولیت درک دقیق و کامل هدف تیم و مقید به زمان بودن (مدیریت زمان) برای به انجام رساندن این مهم به شما کمک میکند

ارتباط

اعضا تیم باید بتونند آزادانه ارتباط برقرار کنند،

حتی پیشنهاد میشه خارج از محیط کار قرارهای گروهی بذارند و با هم بیشتر آشنا بشوند.

مسئولیت

درک دقیق و کامل هدف تیم و مقید به زمان بودن (مدیریت زمان) برای به انجام رساندن این مهم به شما کمک میکند.

صداقت

صداقت در محل کار ممکنه با اختلاف نظر همراه بشه،

اما بدون آن کار تیمی خیلی مشکل میشه.

اگر نمیتونید در زمان خاصی قادر به انجام رسوندن کاری بشوید، آن را مشخص کنید.

شنونده فعال

تلاش برای تمرکز با دقت بر روی فردی که ایده ها، افکار و یا احساساتش را با شما به اشتراک میگذارد.

رواداری

 یعنی مدارا با دیگری و پذیرش عقاید او حتی اگر تا حدی مخالف عقاید ما هست.

بردباری با مخالف، همدلی با دیگری.

رواداری تنها گونه رابطه با دیگری است که منجر به صلح پایدار و شکوفایی استعدادهای همه طرفین میشود.

منبع: indeed

Photo from pexels