حقیقت های پارادوکسی زندگی

هرچه بیشتر برای تحت تاثیر قرار دادن دیگران تلاش کنی، کمتر موثر خواهی بود چیزی که بخاطرش از دیگران متنفرید، احتمالا همان چیزیست که در درون خود نمیپسندید افرادی که اعتماد نمیکنند، قابل اعتماد نیستند

هرچه بیشتر برای تحت تاثیر قرار دادن دیگران تلاش کنی، کمتر موثر خواهی بود

چیزی که بخاطرش از دیگران متنفرید، احتمالا همان چیزیست که در درون خود نمیپسندید

افرادی که اعتماد نمیکنند، قابل اعتماد نیستند

شما موفق شدید، نه بدون شکست ها، بلکه بخاطر آنها

چیزی که بیش از همه از آن میترسید، احتمالا شانس بهتر شدن زندگی شماست

گزینه های بیشتر، رضایت کمتر را به همراه دارد

مشکلات باعث خوشحالیه شماست

منبع: Medium