افراد منظم انجام میدهند

افراد منظم انجام میدهند میز کار خود را بهم ریخته رها نمی کنند. دوبار به سراغ یک کار نمیروند. اگر مثلا ایمیل را بازکردند، آن را برای پاسخ دادن در زمان دیگر ذخیره نمیکنند و همان لحظه انجام میدهند.

میز کار خود را بهم ریخته رها نمی کنند.

دوبار به سراغ یک کار نمیروند.

اگر مثلا ایمیل را بازکردند،

آن را برای پاسخ دادن در زمان دیگر ذخیره نمیکنند

و همان لحظه انجام میدهند.

خودآگاهی بالایی دارند.

قورباغه را قورت میدهند.کار سخت اول.

آخر روز اتاق و میزشان را مرتب میکنند.

منبع: Success

Photo from pexels