4 نکته آشکار کننده شخصیت

قانون پسرهای یوتوبر 13 ساله من یک قانون کلی دارم که میگم فرقی نمیکنه چقدر در یک کاری خوب باشی همیشه یک پسر 13 ساله در یوتیوب هست که از تو بهتر انجامش داده گیتار خوب میزنی؟ توی یوتیوب سرچ کن پسر 13 ساله که با گیتار میترکونه ،عکس العمل و برخورد یک فرد وقتی شخصی بهتر از او است

قانون پسرهای یوتوبر 13 ساله

،من یک قانون کلی دارم که میگم فرقی نمیکنه چقدر در یک کاری خوب باشی

.همیشه یک پسر 13 ساله در یوتیوب هست که از تو بهتر انجامش داده

.گیتار خوب میزنی؟ توی یوتیوب سرچ کن پسر 13 ساله که با گیتار میترکونه

،عکس العمل و برخورد یک فرد وقتی شخصی بهتر از او است

.شخصیت وی را بخوبی نشان میدهد

.پذیرفتن اینکه یک نوجوان 13 ساله وجود دارد که

از شما بهتر عمل میکند در تمرین تواضع و فروتنی به شما کمک میکند

از یک نظرسنجی ساده به این رسیدیم

در یک تحقیقی از خانم ها پرسیدیم بیشترین جذابیت یک مرد در چیست؟

:من انتظار داشتم بگویند

،مهربان باشد، جذاب باشد، شوخ طبع باشد، جاه طلب باشد و از این جواب ها

.اما پاسخی که گرفتیم چیزی شبیه این بود: کاری را انجام دهد که میگوید انجام میدهم

،اینکه مردم چگونه برای حرف خود ارزش قائلند

.مخصوصا در محیط غیر رسمی، چیز زیادی در مورد آنها میگوید

کلماتی که برای صحبت انتخاب میکنند

روی موضوعات مکالمات خود تمرکز کنید

چه چیز در مورد آنها به شما میگوید؟ دغدغه آنها چیست؟ اهداف آنها چیست؟-

آیا در هنگام صحبت ملاحظه احساسات دیگران را میکنند؟-

 آیا آنها به صحبت شما و درخواست های شما گوش میدهند؟-

 

واضح‌ترین نشانه

.بدترین نوع شخصیت آنهایی هستند که فقط دو دنده دارند

بسیار مهربان و بخشنده

کاملا عوضی نسبت به اطرافیان

.نکته ای که این دو حالت را از هم جدا میکند این است که فرد مخاطب او مهم است

.و بر او قدرت دارد یا خیر

.نحوه برخود با افراد غریبه یا افرادی که چیزی برای ارائه به آنها ندارند شخصیت آنها را آشکار میکند

منبع: Medium