زمستان چکار کنیم؟

زمستان چکار کنیم؟ نوشتن اهداف 3 ماهه. تحرک بیشتر. (اندام تابستانی را باید در زمستان بسازی)

نوشتن اهداف 3 ماهه.

تحرک بیشتر.

(اندام تابستانی را باید در زمستان بسازی)

از نور خورشید بیشتری استفاده کنید.

تغذیه سالم.

(از محصولات و میوه های فصل استفاده کن)

فصل آخر سال زمان مرور سال گذشته و برنامه ریزی برای سال جدید است.

با حمام آب گرم و یک هات چاکلت هوای خودتونو داشته باشید.

منبع: 5 صبح

Photo from pexels