هدف هایی که باید داشته باشی!

هدف هایی که باید داشته باشی! خوندن یک کتاب در 2 هفته

1.خوندن یک کتاب در 2 هفته

2.حداقل یک ساعت در روز روی شغل جانبی کار کردن

3.ورزش کردن، 3 بار در هفته

4.هفته ای یک بار با پارتنر قرار گذاشتن

5.وقت گذروندن با خانواده و دوستان

6.6 روز در هفته غذای سالم خوردن

منبع: stellanadena

Photo from pinterest

One comment

Comments are closed.