روتین صبح آخر هفته

روتین صبح آخر هفته بدون زنگ و بصورت طبیعی از خواب بیدار بشید. با یک لیوان نوشیدنی گرم یا قهوره از خودتون پذیرایی کنید.

بدون زنگ و بصورت طبیعی از خواب بیدار بشید.

با یک لیوان نوشیدنی گرم یا قهوره از خودتون پذیرایی کنید.

یک صبحانه مفصل سرشار از پروتین و عالی برای خود و خانواده تدارک ببینید.

استفاده از تکنولوژی را به حداقل برسانید.

چیز جدیدی یاد بگیرید، کتاب بخوانید، دوره ای ببینید.

اما تفریحی و به خودتون فشار نیاورید.

نویسنده: Jamie Friedlander

Photo from pexels