چرا با تمرکز کردن مشکل دارید

چرا با تمرکز کردن مشکل دارید حواسپرتی های دیجیتال راه حل: برنامه مشخص برای استفاده از موبایل و سوشال مدیا داشته باشید. رویاپردازی و خاطره بازی! راه حل: در همین لحظه باشید. با خودآگاهی به کنترل افکار مسلط شوید.

حواسپرتی های دیجیتال

راه حل: برنامه مشخص برای استفاده از موبایل و سوشال مدیا داشته باشید.

رویاپردازی و خاطره بازی!

راه حل: در همین لحظه باشید. با خودآگاهی به کنترل افکار مسلط شوید.

مسائل و بحث های حل نشده

راه حل: با خود یا طرف مقابل به یک نتیجه ای برسید، خاتمه بدید.

کمبود خواب

راه حل: برای خودتون یکم خواب شیرین برنامه ریزی کنید.

کمبود تحرک

راه حل: بدوید و ورزش کنید.

کسلی و بی حوصلگی

راه حال: تنوع و دید تازه ایجاد کنید، در محل کار، در وسایلی که استفاده میکنید، تغییر مکان و..

منبع: Lifehack

Photo from pexels

One comment

Comments are closed.