4 تمرین خلاص شدن ذهن از نگرانی

4 تمرین خلاص شدن ذهن از نگرانی دیل کارنگی در کتاب "آیین زندگی" میگوید: طبیعت دردناک انسان این است که همه ما حاضر هستیم بیخیال زندگی خود بشویم و رویای یک باغ گل رز را در سر بپرورانیم به جای اینکه از گل هایی که امروز پشت پنجره ما در حال شکوفه دادن هستند لذت ببریم.

دیل کارنگی در کتاب “آیین زندگی” میگوید:

طبیعت دردناک انسان این است که همه ما حاضر هستیم بیخیال زندگی خود بشویم و رویای یک باغ گل رز را در سر بپرورانیم به جای اینکه از گل هایی که امروز پشت پنجره ما در حال شکوفه دادن هستند لذت ببریم.

بیشتر مسائلی که درمورد آنها نگران هستیم درواقع هرگز اتفاق نمی افتند

از مصاحبه کاری تا ارائه کنفرانس یا یک ملاقات مهم همه ما نگرانی را در طول سال تجربه کردیم

چی میشد اگر راهی برای توقف نگرانی وجود داشت؟ !

نقطه توقف ضرر را پیدا کن – برای نگرانی محدودیت قائل شو

حد ضرر استراتژی است که یک سرمایه گذار برای خارج شدن از یک سهم استفاده میکند.

با محدود کردن نگرانی های خود کنترل چرخه نگرانی به دست شما خواهد بود و به مرور کمتر خواهد شد.

نسبت به نگرانی های خود آگاهی پیدا کنید، آنها را از ذهن خارج و روی کاغذ بنویسید

خارج کردن نگرانی از ذهن به وسیله نوشتن، جایی برای تمرکز و منابع آگاهی شما خالی میکند.

نگرانی های خود را از مشکلات بلند مدت،

به روتین و فعالیت های روزانه در جهت برطرف کردن آن مشکل تبدیل کنید

نسبت به مشکلاتی که قابل کنترل کردن هستند، فعال و عملگرا باشید.

آنها را یاد داشت کنید، به برنامه های ماهانه هفتگی و روزانه تبدیل کنید

و سعی کنید هر روز حتی شده یک گام در جهت رفع ان نگرانی قدمی بردارید

چرخه نگرانی را قطع کنید

یک فعالیت سازنده پیدا کنید و حواس خود را به این وسیله پرت کنید.

شما میتونید با کاری که هیچ ربطی به مشکل نداره فکر خود را جای دیگر معطوف کنید.

منبع: Medium

Photo from pexels