8 فاکتور مذاکره

8 فاکتور مذاکره اهداف: از این مذاکره به چه اهدافی میخواهید دست یابید؟ و فکر میکنید هدف طرف مقابل چه باشد؟ داد و ستد: چه چیز را میتوانید درخواست کنید؟ و چه چیز را میتوانید ارائه کنید؟

اهداف:

از این مذاکره به چه اهدافی میخواهید دست یابید؟

و فکر میکنید هدف طرف مقابل چه باشد؟

داد و ستد:

چه چیز را میتوانید درخواست کنید؟

و چه چیز را میتوانید ارائه کنید؟

گزینه ها (جایگزین ها):

اگر واقعا نمیتوانید به هدف خود برسید،

“بهترین گزینه جایگزین توافق با مذاکره”

چه گزینه ای خواهد بود؟

با داشتن چند گزینه موقعیت شما ایمن تر خواهد.

روابط:

مذاکرات با فرد مورد نظر در گذشته به چه صورت بوده؟

و از آن مهمتر در آینده چه نوع رابطه ای با آنها میخواهید داشته باشید؟

نتایج مورد انتظار:

چه سابقه ای از گذشته دارید؟

با توجه به مدارکی که دارید محتمل ترین نتیجه این مذاکره چیست؟

عواقب:

آیا این یک معامله بزرگ است، یا یکی از مذاکرات کوچک؟

شما و طرف مقابل چه چیز را برای بدست آورد و از دست دادن دارید؟

قدرت:

در این مذاکره قدرت در دست کیست؟

و چگونه ممکن است روی روند مذاکره تاثیر بگذارد؟

راه حل ها:

اکنون با در نظر گرفتن همه این نکات، چه نتیجه ای را با اطمینان میتوانید منصفانه بیان کنید؟

منبع: Mindtools

Photo from pexels