۸ درس مهم از كتاب عادتها اتمی

:چطور دانش خود را بیشتر کنید کتاب های با کیفیت بخوانید دوره های با کیفیت شرکت کنید منتور یا معلم های خوب پیدا کنید به دنبال روابط با کیفیت باشید شما محصول محیط خود هستید

.صبر کردن یک فضیلت است

.عادت های خوب برای شکل گرفتن به زمان نیاز دارند

:چگونه عادت های بهتری بسازیم

آنها را آسان کنید

آنها را در دسترس، واضح و مشخص کنید

.آنها را با حس رضایت تحقق هدف و فعالیت همراه کنید. مثلا مدت زمان مشخص کنید

آنها را جذاب کنید. بطور مثال از آن بازی بسازید

سرمایه گذاری روی دانش بیشترین بازده را برای شما به همراه دارد

 

:چطور دانش خود را بیشتر کنید

کتاب های با کیفیت بخوانید

دوره های با کیفیت شرکت کنید

منتور یا معلم های خوب پیدا کنید

به دنبال روابط با کیفیت باشید

شما محصول محیط خود هستید

 

:برای موفقیت دنیایی بسازید که

شما در آن پیشرفت میکنید

سالمتر تغذیه میکنید

.خود را به جلو هل میدهید. بطور مثال با خارج شدن از محدوده امن

بیشتر ورزش میکنید

عوامل حواسپرتی را به حداقل میرسانید

دنیای خود را کنترل کنید، پیش از آنکه او شما را کنترل کند

.برای بهتر شدن، باید پیوسته دانش خود را بروزرسانی کنید

 

:چگونه دانش را ویرایش کنیم

سفر کنید

پذیرا باشید

افراد جدید را ملاقات کنید

از زیر کار در نرید

از منطقه امن خود خارج شوید

یادبگیرید دانش قبلی و منسوخ را از یاد ببرید

برنده ها و بازنده ها هدف یکسانی دارند

این فرایند و مسیر است که آنها را متمایز میسازد

 

:سیستم ها

تغییر بلند مدت

چیزی که شما را با انگیزه نگه دارد

تغییرات کوچک چند برابر میشوند

.موفقیت حاصل عادت های روزانه است

 کیفیت عادات شما کیفیت زندگی شما را تعریف میکند

 

:تاثیر مثبت

آموختن مهارت جدید

اتوماتیک کردن وظایف قدیمی و تکراری

صبوری لازمه ی حرفه ای شدن است

 

:چگونه تغییرات کوچک ایجاد کنیم

چالش های کوچک را کامل کنید

تغییر های کوچک در مسیر ایجاد کنید

انتخاب های خود را ۱٪ بهتر کنید

اهداف بزرگ را به هدف های کوچک تبدیل کنید

منبع: growth