8 تمرین گرم کردن مغز برای اول صبح

8تمرین گرم کردن مغز برای اول صبح برای هر حرف الفبا یک کلمه پیدا کنید گوش دادن و بهتر از اون نواختن قطعات کلاسیک موسیقی Brain Dumpانجام بدید: هر آنچه در ذهن دارید روی کاغذ بنویسید. یوگا، فعالیت بدنی و مدیتیشن را ترکیب کرده که برای مغز بسیار مفید هست.

برای هر حرف الفبا یک کلمه پیدا کنید

گوش دادن و بهتر از اون نواختن قطعات کلاسیک موسیقی

Brain Dump انجام بدید:

هر آنچه در ذهن دارید روی کاغذ بنویسید.

یوگا، فعالیت بدنی و مدیتیشن را ترکیب کرده که برای مغز بسیار مفید هست.

نقاشی با دو دست.

با دست غیر اصلی یک نقاشی بکشید.

بازی های فکری انجام بدید

زبان جدید بیاموزید.

یک یا چند لغت مرور کنید.

نویسنده: Rebeka Bergin

Photo from pexels