Category مثبت اندیشی

جملات انگیزشی

جملات انگیزشی
همان تغییری باشید که میخواهید در دنیا ببینید گاندی- دانش، برای شما قدرت به همراه دارد. و شخصیت احترام را بروس لی- آن که کوه را جابجا کرد، از سنگ ریزه ها شروع کرده است کنفوسیوس-

چگونه با احساسات منفی برخورد کنیم

چگونه با احساسات منفی برخورد کنیم
زمانی که بار احساسی زیادی را متحمل میشوید، تصمیمات مهم نگیرید ،زمانی که عصبانی هستید پاسخ ندهید زمانی که خوشحال هستید قول ندهید .و زمانی که غمگین هستید تصمیم نگیرید از احساسات خود به عنوان معلم استفاده کنید

ساختن فضای انرژی بخش

ساختن فضای انرژی بخش
،درست مثل سایر فعالیت ها و افراد که در زندگی به شما انرژی میدند یا از شما انرژی میگیرند .محیط هم میتونه انرژی بخش باشه یا از شما انرژی زیادی بگیره و خسته کنه "هر دقیقه ای که صرف سازماندهی شده، یک ساعت ذخیره میشود" بنجامین فرانکلین

اصول نوشتن عبارات تاکیدی

اصول نوشتن عبارات تاکیدی
اصول نوشتن عبارات تاکیدی عبارات تاکیدی نشان دهنده افکار شما و درک شما از جهان اطرافتون هست. بیشترین و قدرتمند ترین تاثیرگذاری این عبارت روی بینش، موفقیت و نحوه صحبت کردن ما با خودمان و باور داشتن توانایی هایمان است.

توسعه قدرت روحی با این روش…

توسعه قدرت روحی با این روش
توسعه قدرت روحی با این روش... قدرت روحی چیست؟ بصورت ساده: به قدرت روحی، توانایی عمل کردن تحت فشار گفته میشود. در سال های اخیر به این موضوع بیشتر پرداخته شده چون اکثر مردم با اون مواجه هستند. اما سال های زیادی هست که قدمت دارد.