ساختن فضای انرژی بخش

،درست مثل سایر فعالیت ها و افراد که در زندگی به شما انرژی میدند یا از شما انرژی میگیرند .محیط هم میتونه انرژی بخش باشه یا از شما انرژی زیادی بگیره و خسته کنه "هر دقیقه ای که صرف سازماندهی شده، یک ساعت ذخیره میشود" بنجامین فرانکلین

،درست مثل سایر فعالیت ها و افراد که در زندگی به شما انرژی میدند یا از شما انرژی میگیرند

.محیط هم میتونه انرژی بخش باشه یا از شما انرژی زیادی بگیره و خسته کنه

.داشتن محیط کار نامرتب و بی نظم باعث میشه که حواسپرتی ها

.اهمال کاری و خستگی به راحتی سروکلشون پیدا بشه

،تلاش برای حل اختلافات با همسر یا خانواده در پایان روز که خیلی خسته هستید

رسیدن به سازش رو سخت، و شما رو مضطرب میکنه

برنامه هر روزانه دویدن در هوای سرد و بدون پوشش مناسب، انگیزه و پایداری شما رو کم میکنه

!طراحی محیط هم یک راز با انگیزه موندن هست

،طراحی محیطی که بیشترین تطابق با اهداف شما داره

.راه سریع برای ذخیره انرژی و انگیزه است

میز کار خود را هر روز قبل از ترک محل کار مرتب کنید تا صبح هیچ مانعی وجود نداشته باشه

زمان مناسبی مثلا صبح روزی در آخر هفته  تعیین کنید تا در مورد اختلاف نظر ها با همسرتان یا خانواده صحبت کنید

 زمانی که هر دو استراحت کافی داشتید و میتونید به طور مثبتی بحث کنید–

تجهیزات خوب و مناسب دویدن بخرید تا از فکر سرما بیخیال دویدن نشید

،این حقیقت را بپذیریت که راه حل همیشه هم اراده نیست

،محیط خود را طوری طراحی کنید که از اهداف شما پشتیبانی میکند

.به جای اینکه مانع شود

“هر دقیقه ای که صرف سازماندهی شده، یک ساعت ذخیره میشود”

بنجامین فرانکلین

منبع: Medium