خلاقیت (هنرمندانه بقاپید)

خلاقیت (هنرمندانه بقاپید) مثل یک آرتیست سرقت کنید. فقط کپی نکنید، طرز فکر را بیاموزید. بهترین ها را از چند جا جمع آوری کنید. برای شروع کردن، منتظر شناختن خود نشوید.

مثل یک آرتیست سرقت کنید.

فقط کپی نکنید، طرز فکر را بیاموزید.

بهترین ها را از چند جا جمع آوری کنید.

برای شروع کردن، منتظر شناختن خود نشوید.

سندروم ایمپاستر مانع بزرگ و تا شروع نکنید.

متوجه نمیشوید چه چیزهایی شما را از بقیه متمایز میکند.

کتابی بنویسید که دوست دارید بخوانید.

اگر تمام رول مدل های شما با هم همکاری کنند، چه چیز را با مدیریت شما میسازند!

کارهای جانبی و سرگرمی ها مهم هستند.

کارهایی که تفریحی و با فکر راحت انجام میدید.

کتاب هنرمندانه بقاپید

نویسنده: آستین کلنون

Photo from pexels