اشتباهاتی برای پیدا کردن هدف

تمرکز روی اشتیاق !تفکر عام باعث میشه فکر کنیم اشتیاق اول از همه چیز در مسیر موفقیت قرار میگیره! اما اشتباه اشتیاق چطور پیدا میشه؟ .روی استعداد ها و نقاط قوت خود کار کنید و آنها را بسازید .مهارت است که اشتیاق را برمی انگیزد

تمرکز روی اشتیاق

!تفکر عام باعث میشه فکر کنیم اشتیاق اول از همه چیز در مسیر موفقیت قرار میگیره! اما اشتباه

اشتیاق چطور پیدا میشه؟

.روی استعداد ها و نقاط قوت خود کار کنید و آنها را بسازید

.مهارت است که اشتیاق را برمی انگیزد

صبوری

.صبور بودن را بعد از پیدا کردن کار یا چیزی که ارزش تعهد را دارد تمرین کنید

.انتظار کشید برای یک نشونه و علامت که کاری رو شروع کنید احمقانه است

در دفتر ژورنال نمینویسید

،دقیقا مطمئن نیستم چرا

.اما یک ارتباطی بین نوشتن فیزیکی روی کاغذ هست که باعث میشه خلاق تر با انگیزه تر و کارآمد تر بشیم

،همونطور که اکثر افراد موفق یک ژورنال برای نوشتن ایده ها

.آرزو ها و امید های خود دارند که الهام بخش آنان است

استفاده از مثبت اندیشی

.مثبت اندیشی هنگامی که با تلاش جدی و آگاهانه همراه باشد موثر است نه صرفا تکرار جملات

کپی کردن عادت های افراد موفق

.خوب اکثر بلاگ ها میگن 80% از مدیران موفق صبح ساعت 5 صبح بیدار میشند

،البته که روتین ها و عادت ها یک باید مهم برای موفقیت هستند

.اما اونها باید با شخصیت و شرایط شما متناسب باشند

منبع: Medium