روی این 4 تا تمرکز کن

روی این 4 تا تمرکز کن نظم و ساختار یک ساختار ساده روزانه و هفتگی بسازید. با قصد و آگاهانه عمل کنید آهسته و باتمرکز بیشتر به پیش بروید.

نظم و ساختار

یک ساختار ساده روزانه و هفتگی بسازید.

با قصد و آگاهانه عمل کنید

آهسته و باتمرکز بیشتر به پیش بروید.

برنامه ریزی و اجرا

برای هر روز برنامه داشته باشید و اجرا کنید.

انعطاف پذیرتر باشید

نسبت به تغییرات سریع عکس العمل مناسب نشان دهید.

منبع: 5 صبح

Photo from pexels