چگونه با اعتماد به نفس باشیم

چگونه با اعتماد به نفس باشیم از افرادی که همیشه انرژی منفی میدهند و باعث حس منفی در شما میشوند دور بمانید. برای موفقیت های کوچک و بزرگ جشن بگیرید.

از افرادی که همیشه انرژی منفی میدهند و باعث حس منفی در شما میشوند دور بمانید.

برای موفقیت های کوچک و بزرگ جشن بگیرید.

10تا از ویژگی هایی مثبت خود را بنویسید(نقاط قوت).

ورزش و فعالیت بدنی درمورد اعتماد به نفس بهترین کار است.

همیشه بهترین لباس خود را بپوشید.

تصویری که از خود با اعتماد به نفستان دارید را مجسم کنید.

منبع: Lifehack

Photo from pexels