چگونه با احساسات منفی برخورد کنیم

زمانی که بار احساسی زیادی را متحمل میشوید، تصمیمات مهم نگیرید ،زمانی که عصبانی هستید پاسخ ندهید زمانی که خوشحال هستید قول ندهید .و زمانی که غمگین هستید تصمیم نگیرید از احساسات خود به عنوان معلم استفاده کنید

زمانی که بار احساسی زیادی را متحمل میشوید، تصمیمات مهم نگیرید

،زمانی که عصبانی هستید پاسخ ندهید

زمانی که خوشحال هستید قول ندهید

.و زمانی که غمگین هستید تصمیم نگیرید

از احساسات خود به عنوان معلم استفاده کنید

.احساس منفی، بخشی بهبود نیافته از وجود ما را آشکار میکند

،چیز هایی که بیشترین آزار را برای شما دارند تصادفی نیستند

درواقع این ذهن شماست که تلاش میکند چیزی که باید در زندگی شما تغییر کند

.یا درست شود را برای شما آشکار کند

همیشه رشد را به جای آسایش انتخاب کنید

.خیلی ساده به این معنی هست که مسئولیت انتخاب ها و رفتار خود را بپذیرید

منبع: Medium