دکمه ری استارت زندگی را بزنید

با دیدگاه تازه شروع کنی برای اینکه از محدودیت‌های خود رها بشیم یک قدم به عقب برگردید و با دیدگاه تازه شروع کنید چالش‌های جدید را شناسایی کنید

با دیدگاه تازه شروع کنی

برای اینکه از محدودیت‌های خود رها بشیم یک قدم به عقب برگردید و با دیدگاه تازه شروع کنید

چالش‌های جدید را شناسایی کنید

آن را با ارزش‌ها و اولویت‌های خود چک کنید

اگر میخواهید شروع تازه داشته باشید، مطمئن بشید در مسیر درست قرار میگیرید

منبع: Lifehack