اگر احساس شکست کردی، یادت نره

تو در مسیر درست برای رسیدن به پتانسیل کامل خودت هستی هر شکست با خود درسی به همراه داره، تو فقط باید برای یادگرفتن اون مشتاق باشی تو داری به آدم قویتری تبدیل میشی در هر شکست تو ممکنه مجبور به گرفتن تصمیمات جدید و اجرای برنامه های جدید بشی روتین زندگی تو دگرگون میشه و این به تو یادآوری میکنه که میتونی از پس چه کارهایی بر بیای

تو در مسیر درست برای رسیدن به پتانسیل کامل خودت هستی

هر شکست با خود درسی به همراه داره، تو فقط باید برای یادگرفتن اون مشتاق باشی

تو داری به آدم قویتری تبدیل میشی

،در هر شکست تو ممکنه مجبور به گرفتن تصمیمات جدید و اجرای برنامه های جدید بشی

روتین زندگی تو دگرگون میشه و این به تو یادآوری میکنه که میتونی از پس چه کارهایی بر بیای

تو داری از محدودیت هات عبور میکنی

،شکست همچنین نشانه ای برای به چالش کشیدن خود است

و به تو این قدرت را میدهد که از محدودیت هایی که به خود تحمیل کردی رد بشی

تو میتونی روابط بهتری بسازی

صحبت کردن در مورد شکست احتمالا ناخوشاینده

اما به اشتراک گذاشتن صادقانه آنها میتونه الهام بخش دیگران باشه

و از شما منتور ارزشمندی بسازه

تو در جدیدی به روی فرصت ها باز کردی

اگرچه شکست با احساس منفی همراه هست، اما اغلب نشان از شروع فصلی بهتر دارد

تو یک انسان هستی

،قبل از اینکه ارزش های خودت رو زیر سوال ببری

،اندکی صبر کن و به خودت اجازه اشتباه کردن بده

خودت رو به خاطر چیز هایی که نمیدونستی ببخش

منبع: 5صبح