روتین روزانه با جف بزوس

روتین روزانه با جف بزوس خواب کافی اولویت او قرار دارد. من شب زود میخوابم و صبح زود بیدار میشوم. معتقد است بطور طبیعی از خواب بیدار شود. من همیشه 8 ساعت میخوابم به جز مواقعی که در سفر باشم

خواب کافی اولویت او قرار دارد.

من شب زود میخوابم و صبح زود بیدار میشوم.

معتقد است بطور طبیعی از خواب بیدار شود.

من همیشه 8 ساعت میخوابم به جز مواقعی که در سفر باشم.

من نیاز به 8 ساعت خواب دارم که بتونم خوب فکر کنم و انرژی کافی داشته باشم.

او علاقه مند است در ابتدای روز کار های کوچک کم اهمیت را در کنار خانواده با آرامش انجام بدهد.

روزنامه میخواند، قهوه مینوشد و در کنار بچه ها صبحانه میل میکند.

با مهمترین ملاقات شروع میکند.

من اولین قرار ملاقاتم را 10 صبح انجام میدهم.

بهتر است در مورد روتین صبح جف بزوس به مواردی که انجام نمیدهد هم توجه کنیم:

کمتر از 8 ساعت نمیخوابد.

ساعت 5 صبح بیدارنمیشود.

با زنگ ساعت بیدار نمیشود.

کارهای مربوط به شغلش اولین کارهای او در ابتدای روز نیست.

عجله نداشتن.

منبع: Cnbc

Photo froms Indianexpress