فعالیت های صبحگاهی

فعالیت های صبحگاهی ورزش و حرکات کششی. مدیتیشن، یوگا، مایندفولنس. بیدار کردن مغز با فعالیت هایی مثل مرور لغات، بازی فکری، مطالعه، تخلیه افکار، نقاشی.

ورزش و حرکات کششی.

مدیتیشن، یوگا، مایندفولنس.

بیدار کردن مغز با فعالیت هایی مثل مرور لغات، بازی فکری، مطالعه، تخلیه افکار، نقاشی.

مرتب کردن تخت، بهداشت فردی، دوش و تعویض لباسها.

تغذیه: نوشیدن یک لیوان آب، مایعات، صبحانه سالم.

مرور برنامه روزانه یا نوشتن وظایف روز و اولویت بندی.

عبارات تاکیدی، شکرگزاری.

منبع: 5 صبح

Photo from pexels