روتین صبح سحرخیزان

روتین صبح سحرخیزان ساعت 5 صبح بیدار شدن و برخاستن 6-7:30 ورزش کردن شروع کار ساعت 8 صبح ناهار و استراحت ادامه کار

ساعت 5 صبح بیدار شدن و برخاستن

6-7:30 ورزش کردن

شروع کار ساعت 8 صبح

ناهار و استراحت

ادامه کار

5-6 استراحت

6-9 کار جانبی

9-10 وقت آزاد

45 دقیقه برای مطالعه و ارتقا رشد فردی ساعت 11 شب خوابیدن تا 5 صبح

منبع: 5 صبح

Photo from pexels