جملات کارل یونگ

شما همانی هستید که انجام میدهید، نه کاری که میگویید انجام میدهید دانستن نقاط تاریک خود بهترین راه برای برخورد با نقاط تاریک دیگران است هرچه بهتر خود را بشناسید روابط بهتری خواهید داشت هرچیزی که ما را در مورد بقیه اذیت میکند، میتواند ما را به شناخت خودمان هدایت کند

کفشی که مناسب یک نفر است، پای دیگری را اذیت میکند. هیچ دستور عمل واحدی برای زندگی وجود ندارد

من چیزی که برایم اتفاق می‌افتد نیستم، من آن چیزی هستم که انتخاب میکنم

زندگی شما با اتفاقاتی که برای شما می‌افتد تعریف نمیشود، بلکه با نحوه برخورد شما با آن تعریف میشود

چیزی که خیلی به آن نیاز دارید را جایی پیدا میکنید که کمتر انتظار دارید

اگر هرکاری که میکنید به جواب نمیرسید احتمالا باید جایی برید یا کاری کنید که هنوز انجام ندادید

شما همانی هستید که انجام میدهید، نه کاری که میگویید انجام میدهید

دانستن نقاط تاریک خود بهترین راه برای برخورد با نقاط تاریک دیگران است

هرچه بهتر خود را بشناسید روابط بهتری خواهید داشت

هرچیزی که ما را در مورد بقیه اذیت میکند، میتواند ما را به شناخت خودمان هدایت کند

مهمترین و بزرگترین مشکلات زندگی ما اساسا غیرقابل حل شدن هستند. گاهی فقط باید آنها را بپذیریم

شما نیاز ندارید همه مشکلات را حل کنید

منبع: Medium