خودسازی

خودسازی "شما یا در حال رشد هستید و یا مرگ" لو هولتز راه های زیادی برای بهبود و رشد وجود دارد شما میتوانید سخنرانی های تد را ببینید، کتاب های پیشرفت شخصی بخوانید یا مهارت جدید بیاموزید،

“شما یا در حال رشد هستید و یا مرگ”

لو هولتز

راه های زیادی برای بهبود و رشد وجود دارد شما میتوانید سخنرانی های تد را ببینید،

کتاب های پیشرفت شخصی بخوانید یا مهارت جدید بیاموزید، حتی چه اشکالی دارد خارج از حوزه خودتان!

برای اینکار میتوانید مراحل صفحه بعد را دنبال کنید.

اهداف خود را مشخص کنید.

اهداف کلی خود را مشخص کنید و سپس آن را به بخش کوچکتر بشکنید،

برای مشخص کردن اهداف از پست”اهداف هوشمند” کمک بگیرید یا SMART goal

روی نقاط قوت خود تمرکز کنید.

نقاط قوت خود و آنچه برای رسیدن به اهداف خود به آن نیاز دارید را تقویت کنید.

برای خود مشخص کنید که این ویژگی ها و نقاط قوت چطور به شما برای رسیدن به هدف کمک میکنند؟

چه سودی برای شما دارند؟

تجسم کنید.

خودتان را در حال رسیدن به اهدافتان تجسم کنید.

شما حتی میتوانید یک تابلو آرزو درست کنید و آن را در دید خود بگذارید.

برنامه ریزی کنید.

دقیقا برنامه مسیر خود را مشخص کنید.

چطور قرار هست به هدف خود برسید؟

به چه چیزهایی نیاز دارید؟

چه مهارت هایی را باید بیاموزید؟

شما باید دقیقا این اقدامات را با جزئیات مشخص کنید.

فراموش نکنید که در مسیر نقاط عطف برای موفقیت ها مشخص کنید و به خود پاداش بدهید.

حتی به موفقیت های کوچک.

منبع: Lifehack

Photo from thoughtcatalog