تقویت قدرت تصمیم گیری

سریعا انتخاب ها رو محدود کن انتخاب های خوب و بد رو از هم جدا کن به احساس قلبی و واقعیت گوش بده

سریعا انتخاب ها رو محدود کن

انتخاب های خوب و بد رو از هم جدا کن

به احساس قلبی و واقعیت گوش بده

به زمان مثل پول نگاه کن که درحال خرج شدن از حسابته

مطمئن باش که قدرت تصمیم گیری با گرفتن هر تصمیم بهتر میشه

یادت باشه بی تصمیمی بازدارنده هر اقدامیه

منبع: 5 صبح