Tag تفکر

ایده ها از کجا می آیند؟

ایده ها از کجا می آیند؟
زمانی که حرف از نو آوری و اختراع میشه این تصاویری رو نشون ما میدن شما غرق در افکار نشستید که چراغ بالای سر شما روشن میشه .و سیب از درخت افتاد، و شما تئوری جاذبه رو بدست آوردید ولی در حقیقت ایده ها از چنین محیط هایی بیرون میان ،جاییکه مردم احتمالا برخوردهای تازه، جالب ،و غیر قابل پیش بینی داشتند - افرادی با پیشینه های مختلف پیدایش قهوه خانه ها با شکوفایی عظیم اختراعات تصادفی نبود