ارزش های اصلی زندگی

ارزش های اصلی زندگی شخصیت شما با ارزش های شما تعریف میشود. و ارزش های شما نتیجه رفتار شما هستند. درواقع ارزش های شما با اقدامات شما تعریف میشوند، نه برعکس. بطور مثال، وقتی شما همیشه حقیقت را میگویید، به یک فرد صادق تبدیل میشید. به همین سادگی، اما همیشه اهمیت ارزش ها را نادیده گرفتیم!

شخصیت شما با ارزش های شما تعریف میشود.

و ارزش های شما نتیجه رفتار شما هستند.

درواقع ارزش های شما با اقدامات شما تعریف میشوند، نه برعکس.

بطور مثال، وقتی شما همیشه حقیقت را میگویید،

به یک فرد صادق تبدیل میشید. به همین سادگی،

اما همیشه اهمیت ارزش ها را نادیده گرفتیم!

ما فکر میکنیم ارزش ها چیزی هستند که ما به واسطه آنها شناخته میشیم، اما فقط این نیست.

وقتی شما ارزشی برای خود نداشته باشید دائم باید خود را با ارزش های دیگران وفق بدید.

ما نباید اجازه بدیم هویت ما وابسته به دیگری باشه.

هنگامی که شما بدانید چه کسی هستید،

از تلاش کردن برای فرد دیگری بودن دست میکشید.

هیچوقت ارزش های فرد دیگه را کپی نکنید،

خوبه که از اونها الهام بگیرید و به این خاطر من یک لیست از ارزش های متداول در کپشن مینویسم.

باید بدونید که هدف شما پیدا کردن ارزش هایی هست که از قبل درون شما وجود داشتن

و شما میخواید اونها رو قوی تر کنید.

جان مکسول میگوید:

وقتی ارزش ها، افکار و احساسات با اقدامات در یک راستا قرار میگیرند، فرد متمرکز، و شخصیت تقویت میشود.

ارزش های خودتونو انتخاب کنید، به اونها بچسبید و ببینید که چطور شخصیت شما شکل میگیره.

و وقتی این اتفاق افتاد شما نمیخواید هیچ چیز دیگه جز خودتون باشید.

منبع: Forge.medium

Photo from eskimoyaknow