قانون حرکت: چطور توقف ناپذیر شویم

قانون حرکت: چطور توقف ناپذیر شویم تا به حال به راکت های فضایی فکر کردید؟ به اینکه چه وزن سنگینی دارند؟ و چطور به فضا پرتاب میشوند؟ قانون حرکت نیوتن میگوید: همه اشیا ساکن میمانند مگر اینکه یک نیروی خارجی به آنها وارد شود.

تا به حال به راکت های فضایی فکر کردید؟

به اینکه چه وزن سنگینی دارند؟

و چطور به فضا پرتاب میشوند؟

قانون حرکت نیوتن میگوید: همه اشیا ساکن میمانند مگر اینکه یک نیروی خارجی به آنها وارد شود.

کلید اصلی برای هرچیز در زندگی که به حرکت نیاز دارد این سوال است:

چه مقدار نیرو برای حرکت هر چیز خاص لازم هست؟

شروع، همیشه نیروی بیشتری میخواهد پرتاب راکت یک مثال کامل است.

شما به نیروی بیشتر از وزن شی برای حرکت آن نیاز دارید.

وقتی از زمین جدا شد فقط نیاز هست که به حرکت خودش ادامه بدهد، تقریبا نیرویی برابر وزن راکت.

شروع همیشه سخت ترین قسمت است چون به انرژی بیشتری نیاز دارد.

اما وقتی روی حرکت قرار بگیرید، برای حفظ حرکت نیروی کمتر لازم است.

قانون حرکت

اغلب ما در زندگی فقط به شروع یک چیز فکر میکنیم.

شروع کار جدید، صفحه اینستاگرام، یک عادت و… اما به بعد از شروع، زیاد فکر نمیکنیم.

علتش این هست که شروع خیلی سخت است. و انرژی زیادی میخواد.

و وقتی مرحله شروع تمام شد، ما معمولا همه انرژی خود را سوزانده ایم.

راکت را تصور کنید، خیلی عالی پرتاب میشود،

اما قبل از رسیدن به مقدار سوختش به پایان میرسد. سقوط میکند!

این همان کاری است که اغلب انجام دادیم.

چرا این همه انرژی صرف تکان دادن خود کنیم که بعد سقوط کنیم؟

یک شی به حرکت در مسیر خودش ادامه میدهد تا زمانی که یک نیروی خارجی به آن وارد نشده؛

دو نتیجه دارد:

1.در حرکت نگه داشتن شی متحرک راحت تر است.

2. متوقف کردن شی در حال حرکت سخت تر است.

اگر در حرکت باشید، متوقف کردن شما سخت است

اگر واقعا خود را وقف چیزی که شروع کردید کنید،

مطمئن بشید که آن را تا جایی که غیر قابل توقف شوید ادامه میدهید.

وقتی کار جدیدی شروع میکنید برای دو سال اول تمام توجه خود را روی آن بگذارید.

و اگر نمیتوانید، زمانی شروع کنید که بتوانید.

در غیر این صورت شما در چرخه شروع کردن و رها کردن قرار میگیرید و این،

انرژی و هزینه زیادی از شما میگیرد.

در مسیر درست برای ادامه دادن، تمام تلاش خود را کنید.

منبع: Dariusforoux

Photo from humanmars