چیزایی که آرزو میکردی 10سال پیش میدونستی

پذیرش به معنی ادامه دادن است، فقدان پذیرش با خود چرخه‌های بیهوده به همراه داره روابط سالم داشتن یک مهارت است که به تمرین و چارچوب نیاز دارد رفتار دیگران با شما بازتابی از احساس آنها نسبت به خودشان است

پذیرش به معنی ادامه دادن است، فقدان پذیرش با خود چرخه‌های بیهوده به همراه داره

روابط سالم داشتن یک مهارت است که به تمرین و چارچوب نیاز دارد

رفتار دیگران با شما بازتابی از احساس آنها نسبت به خودشان است

روزمرگی  و روتین های امروز، هیجانات آینده را شکل میدهند

طول مدت زمان مهم نیست، این زمان مفید است که مهم است

بیشتر مشکلات زندگی شما از طرز فکر شما نشات میگیرد

وقتی مردم حقیقت خود را برای شما آشکار میکنند، آنها را باور کنید

منبع: Markmanson