7 پشیمانی بزرگ

زمان زیادی از زندگی را صرف ترس ها و نگرانی کردند- تجارب هیجان انگیز کافی نداشتن (در دایره امن ماندن)- به مدت طولانی در شرایط بد ماندن (در کار نامناسب/رابطه اشتباه)- با پول هوشمندانه رفتار نکردن-

زمان زیادی از زندگی را صرف ترس ها و نگرانی کردند-

تجارب هیجان انگیز کافی نداشتن (در دایره امن ماندن)-

به مدت طولانی در شرایط بد ماندن (در کار نامناسب/رابطه اشتباه)-

با پول هوشمندانه رفتار نکردن-

بیشتر تحصیل نکردن یا در رشته اشتباه تحصیل کردن-

از دست دادن فرصت ها-

رفتار نسنجیده داشتن-

منبع: Medium