توضیح قانون 20/80

توضیح قانون 80/20 یکی از مدل هایی که من در طول روز دائم بهش برمیگردم و ازش در کار های روزانه استفاده میکنم، اصل پارتو یا قانون80/20هست. اقتصاددان ایتالیایی، پارتو، متوجه شد که فقط %20 از غلاف های نخود فرنگی باغش، %80 از محصول نخود فرنگی رو شامل میشن.

یکی از مدل هایی که من در طول روز دائم بهش برمیگردم

و ازش در کار های روزانه استفاده میکنم، اصل پارتو یا قانون20/80هست.

اقتصاددان ایتالیایی، پارتو، متوجه شد که فقط %20 از غلاف های نخود فرنگی باغش،

80% از محصول نخود فرنگی رو شامل میشن.

اون این قانون رو در حوزه های دیگه هم بررسی کرد

و به این نتیجه رسید که این اصل قابل تعمیم در سایر موارد هم هست:

80% نتایج، حاصل %20 تلاش شماست.

بطور مثال:

در زبان، %20 لغات، %80 تکرار و استفاده در زبان را دارند.

20% ثروتمندان جهان، %80 از درآمد دنیا را دارند.

20% مشتریان شما، %80 سود شما را رقم میزنند.

کدام %20 از دارایی شما، %80 ارزش را برای شما می آفرینند.

یک نوازنده را در نظر بگیرید،

اون دارایی های زیادی داره اما بیشترین ارزش را از ساز ها و کتاب های نت بدست میاره.

20% از زمان چکاری میکنید که %80 از حس شادی را به شما میدهد؟

کدام%20 از لباس ها هستن، که در %80 مواقع میپوشی؟

و رمز طلایی در اصل پارتو:

20% را شناسایی کنید و روی آن تمرکز کنید. و از %80 باقیمانده صرف نظر کنید.

منبع: Dansilvestre

Photo from juliaberolzheimer