چند تا جمله اشتباه!

چند تا جمله اشتباه! هر اتفاقی که میوفته یه دلیلی داره! هر اتفاقی نتیجه ی انتخاب تو هست. باید سخت کار کنی. باید هوشمندانه کار کنی.

1.هر اتفاقی که میوفته یه دلیلی داره!

هر اتفاقی نتیجه ی انتخاب تو هست.

2.باید سخت کار کنی.

باید هوشمندانه کار کنی.

3.همیشه خودت باش.

باید سعی کنی بهترین نمونه از خودت باشی.

4.زمان، التیام بخش زخم های تو هست.

تو باید روی خودت کار کنی.

5.گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی.

گاهی فرصت از دست میره.

6.همیشه قلبت رو دنبال کن.

مغزت هم با خودت ببر!

منبع: 5 صبح

Photo from pinterest