6 مانع بزرگ تا رسیدن به موفقیت

1.کمال گرایی حالتی که فرد هرگز از داشته هایش راضی نیست و اشتباهات برای او پذیرفتنی نیستند 2.ترس .ترس از خطری غیر واقعی یا خیالی

1.کمال گرایی

حالتی که فرد هرگز از داشته هایش راضی نیست

و اشتباهات برای او پذیرفتنی نیستند

2.ترس

.ترس از خطری غیر واقعی یا خیالی

3.فقدان وضوح

تصور کنید قصد یک سفر کوتاه دارید،

چمدان شما بیرون است اما جزئیاتی از این سفر ندارید

4.مقایسه کردن

5.مرزهای نامشخص

6.انتظارات نامعقول

منبع: Lifehack