جستجو

Tag Archives: تغذیه

روتین روزانه با جف بزوس
روتین روزانه با جف بزوس
خواب کافی اولویت او قرار دارد. من شب زود میخوابم و صبح زود بیدار میشوم. معتقد است بطور طبیعی از خواب بیدار شود. من همیشه 8 ساعت میخوابم به جز مواقعی که در سفر باشم
فعالیت های صبحگاهی
فعالیت های صبحگاهی
ورزش و حرکات کششی.
مدیتیشن، یوگا، مایندفولنس.
بیدار کردن مغز با فعالیت هایی مثل مرور لغات، بازی فکری، مطالعه، تخلیه افکار، نقاشی.